DZIAŁANIE 1 DOKUMENTY STRATEGICZNE

W ramach zadania planowane jest opracowanie 2 dokumentów strategicznych

 • STRATEGII SMART CITY KŁODZKO (SCK) obejmującej:
  -szczegółową diagnozę (z wykorzystaniem wskaźników z normy PN-ISO 37120) obszarów smart cities tj.: jakość życia, kapitał ludzki i społeczny, środowisko naturalne, gospodarka, mobilność, zarządzanie, -wizje, cele strategiczne i kierunki inteligentnego rozwoju
  -System realizacji SCK w oparciu o innowacyjne projekty zgłaszane przez interesariuszy inteligentnych rozwiązań oraz pomiaru efektywności działań
 • Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań Smart Enviroment (SE) w takich dziedzinach jak energia, jakość powietrza, gospodarka odpadami, ekotechnologia i zrównoważona mobilność

Efekt: 2 strategiczne dokumenty prezentujące całościowe podejście do inteligentnego rozwoju miasta, wyznaczający cele i kierunki kompleksowej transformacji Kłodzka. Strategiczne przedsięwzięcia zdefiniowane w ramach dokumentów, w sposób nieprzypadkowy, ukierunkują wdrażanie inteligentnych rozwiązań jako narzędzi lepszego zarządzania miastem (IoF).

DZIAŁANIE 2 DOKUMENTY WDROŻENIOWE

Efektem działania będzie opracowanie 9 kompletnych dokumentacji wdrożeniowej i przygotowanie inteligentnych rozwiązań odpowiadających na zdiagnozowane problemy.

Narzędzia lepszego zarządzania miastem dot.:
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI; SIP - System Inteligentnego Parkowania, SRM - System Rowerów Miejskich, ŚR -Ścieżki rowerowe, SS- stacje ładowania samochodów elektrycznych

INTELIGENTNYCH SIECI; SZOK - System Zarządzania Odpadami Komunalnymi, SZOM - System Zarządzania Oświetleniem Miejskim, System monitorowania zużycia energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej, Przeprowadzenie audytów energetycznych w gminnych budynkach użyteczności publicznej

EKOTECHNOLOGII I EKOROZWIĄZAŃ; EKOPrzedszkole, EKORatusz

Kompletna dokumentacja wdrożeniowa dla każdego z projektowanych 9 inteligentnych rozwiązań będzie obejmować (w zależności od specyfiki): projekt koncepcyjny wraz z ekspertyzą techniczną, analizą opcji i rekomendacjami, dokumentacja projektowa /dokumentacja techniczna z kosztorysem, studium wykonalności, OOŚ

DZIAŁANIE 3 CZYSTE CENTRUM KŁODZKA – PILOTAŻ

W ramach działania planowane jest wdrożenie pilotażowych rozwiązań odpowiadających na zdiagnozowane problemy i mających na celu poprawę przestrzeni publicznej (w tym czystości powietrza) w centralnej części miasta. Działanie obejmuje wykonanie:

 • Aplikacji Eko Kłodzko zawierającej informacje o odpadach, miejscach parkingowych, ścieżkach rowerowych, zanieczyszczeniu powietrza, stacjach ładowania sam elektr.-> tworzenie baz danych i rozwój zasobów informacji o mieście
 • inteligentnego systemu zarządzania ruchem, w tym m.in słupki sterowane, monitoring, system komunikacji z kierowcami -> ograniczenie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta
 • zielonych ścian w 3 lokalizacjach w centrum ->poprawa jakości powietrza, wprowadzenie modelowych rozwiązań

Realizacja zadania zakończy się badaniem opinii publicznej (ocena mieszkańców wdrożonego rozwiązania) oraz opracowaniem raportu z wdrożenia pilotażowego i oceny mieszkańców wraz z rekomendacjami.

DZIAŁANIE 4 EDUKACJA

W ramach zadania planowane jest:

 • 120 h warsztatów dot. 5 obszarów smart,
 • 2 wyjazdy studyjne
 • 5 spotkań platformy współpracy
 • 2 konferencje

Efekt: upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu miastem oraz podniesienie kwalifikacji urzędników w tym zakresie.